Zkouška 24.6.2019 (Dvořák, Hric)

Přednáška je věnována neprocedurálnímu programování. Většina semestru je věnována programování v jazyku Prolog, ve kterém studenti i ladí zápočtové programy. Informativně se studenti seznámí i s jazykem LISP a neprocedurálními částmi programovacích systémů.

Zkouška 24.6.2019 (Dvořák, Hric)

Příspěvekod awk » 24. 6. 2019 13:44

 1. Prolog: Generování výrokových formulí (5 bodů)
  Formule výrokového počtu jsou sestavené z (výrokových) proměnných ve funktoru var/1 a logických spojek negace, konjunkce a disjunkce (bez konstant). Dále máte dány v argumentech predikátu gen/3 číslo k pro velikost formule a seznam jmen proměnných. Generujte backtrackingem všechny logické formule (každou jednou), které obsahují proměnné ze seznamu a ve kterých je počet spojek a výskytů proměnných dohromady právě k.

  Definujte predikát gen(+K, +Jmena, -Fle). Na pořadí generovaných formulí nezáleží, ale měli byste vygenerovat každou právě jednou. K řešení není potřeba predikát =../2 (univ).

  Příklad:

  ?- gen(4,[p],F).

  F = not(not(not(var(p))));
  F = not(and(var(p),var(p)));
  F = not(or(var(p),var(p)));
  F = and(not(var(p)),var(p));
  F = and(var(p),not(var(p)));
  F = or(not(var(p)),var(p));
  F = or(var(p),not(var(p)));
  false.

 2. Prolog: Koncepty (5 bodů)
  Jeden objekt je zadán uspořádaným seznamem dvojic klíč-hodnota. Na vstupu máte seznam objektů. Napište proceduru koncept/2, která vyrobí nejmenší koncept zahrnující všechny vstupní objekty. Koncept je seznam dvojic klíč-seznam_hodnot. Koncept zahrnuje objekt, pokud koncept má všechny klíče objektu a v seznamu hodnot příslušného klíče u konceptu je obsažena hodnota klíče u objektu. Pokud objekt nějaký klíč konceptu nemá, bude v seznamu hodnot konceptu hodnota nedef.

  Příklad:

  ?- koncept([ [barva-modra, motor-diesel, pocet_kol-6], [barva-bila, motor-plyn, pocet_mist-40], [motor-elektro, pocet_mist-5] ], Koncept).

  Koncept = [barva-[modra,bila,nedef], motor-[diesel,plyn,elektro], pocet_kol-[6,nedef], pocet_mist-[40,5,nedef]]

 3. Haskell: Kumulativní součty (5 bodů)
  Je dána číselná matice A. Definujte funkci

  kumulace :: Num a => [[a]] -> [[a]]

  která z matice A vyrobí matici B stejných rozměrů (viz příklad níže)

  každý prvek na souřadnicích (i,j) bude roven součtu všech hodnot
  v submatici s levým horním rohem (0,0)
  a pravým dolním rohem (i,j)

  Poznámka: Snažte se vyhnout opakování stejných výpočtů.

  Příklad:

  > kumulace[[1,1,1],[1,2,1],[0,1,0],[1,1,-4]]
  [[1,2,3],[2,5,7],[2,6,8],[3,8,6]]

 4. Haskell: Doplnění hypergrafu (5 bodů)
  Hypergraf je zadán množinou vrcholů a množinou hyperhran, což jsou alespoň dvouprvkové podmnožiny množiny vrcholů. Naší cílem je definovat funkci doplnění, která doplní do hypergrafu H všechny dvouprvkové (hyper)hrany pro ty dvojice vrcholů, které nejsou společně obsaženy v žádné hyperhraně vstupního hypergrafu H. Funkce tedy např. z hypergrafu
  • s vrcholy {1,2,3,4,5} a hyperhranani {1,3,5} a {2,3,4}
  • vytvoří hypergraf se stejnými vrcholy a hyperhranami {1,3,5},{2,3,4},{1,2},{1,4},{5,2} a {5,4}

  (a) Definujte datový typ pro reprezentaci hypergrafu. Pokuste se o co nejobecnější definici (vrcholy mohou být reprezentovány nejen čísly, ale i znaky, řetězci apod.)

  (b) Specifikujte typovou signaturu funkce

  doplneni ::

  (c) Funkci definujte.
Naposledy upravil awk dne 24. 6. 2019 15:08, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
awk
Matfyz(ák|ačka) level II
 
Příspěvky: 50
Registrován: 21. 5. 2018 17:54
Typ studia: Informatika Bc.

Re: Zkouška 24.6.2019 (Dvořák, Hric)

Příspěvekod matfiz » 24. 6. 2019 15:00

Velký příklad:

Klastrování pro detektor (Prolog/Haskell)

Data z detektoru jsou dlouhý seznam událostí z jednotlivých senzorů, které jsou uspořádány ve čtvercové mřížce. Jedna částice zasáhne i víc senzorů. Každý zasažený senzor pošle svojí polohu (v mřížce), energii částice a čas příletu. Máte spojit do klastrů informace o jedné částici. Klastr je co největší, ale spojitý (4-souvislost, po hranách mřížky) a všechny časy příletů se liší nejvýš o Delta. Problém je, že data přicházejí zpožděny až o Z, Z > Delta, ale víte, že senzor nepošle dvě události během doby Z. Několik částic může přiletět současně a následně data z klastrů jsou na vstupu promíchána.

Napište funkci/proceduru klastry, která dostane na vstup Delta, Z a seznam událostí jako čtveřic (i,j, energie, čas). Na výstup posíláte seznam klastrů, kde každý klastr je seznam událostí.
matfiz
 

Re: Zkouška 24.6.2019 (Dvořák, Hric)

Příspěvekod awk » 25. 6. 2019 11:42

Skvělý, díky za big one.

Dnes jsem byl na ústní zkoušce u Dvořáka, byl moc hodný :D.

Letmo jsme projeli velký příklad — zajímala ho nějaká myšlenka odevzdaného kódu. Pak jsme se hlavně věnovali malým příkladům. Probíhalo to formou příjemné diskuse ohledně odevzdaného řešení. Diskutovali se možná zlepšení, chyby, ale i dobře vyřešené příklady, kde poukazoval na kusy kódu, které se mu líbili.

Celkově mi připadá důležité se na odevzdaná řešení před ústní zkouškou podívat a zjistit, co opravdu funguje a co ne. Pokud to nefunguje, tak si najít chybu, případně zjistit, kolik úprav je třeba udělat, aby se dané řešení zfunkčnilo. Může vám to hodně pomoci.

Počítejte s tím, že se vás může zeptat i na nějakou doplňující otázku, mě se zeptal na rozdíl mezi type, newtype a data v Haskellu. Vyplatí se umět i různé seznamoviny (hlavně věci kolem rozdílových seznamů). Pokud byste chtěli lepší známku, než na jakou dle vašeho výkonu v písemné části máte, tak můžete počítat s tím, že dostanete něco opravit/naprogramovat na papír.
Uživatelský avatar
awk
Matfyz(ák|ačka) level II
 
Příspěvky: 50
Registrován: 21. 5. 2018 17:54
Typ studia: Informatika Bc.

Re: Zkouška 24.6.2019 (Dvořák, Hric)

Příspěvekod awk » 26. 6. 2019 06:47

Přidávám ještě moje řešení malých příkladů.

 1. Prolog: Generování výrokových formulí (5 bodů)
  Kód: Vybrat vše
  gen(1, Jmena, var(J)) :- !, member(J, Jmena).
  gen(2, Jmena, not(P)) :- !, gen(1, Jmena, P).
  gen(N, Jmena, V) :-
      N > 2,
      B is N-2,
      C is N-1,
      between(1,B,X),
      D is C - X,
      gen(X, Jmena, P),
      gen(D, Jmena, F),
      ( V = and(F,P) ; V = or(F,P) ).

  gen(N, Jmena, not(E)) :-
      N > 2,
      A is N-1,
      gen(A, Jmena, E).

 2. Prolog: Koncepty (5 bodů)
  Kód: Vybrat vše
  vstup(V) :-
      V = [
             [barva-modra,motor-diesel, pocet_kol-6],
             [motor-plyn,pocet_mist-40, barva-modra],
             [motor-elektro,pocet_mist-5]
          ].


  foldr(_, [], Acc, Acc) :- !.
  foldr(Binary, [X | Xs], Acc, Y) :-
      foldr(Binary, Xs, Acc, Z),
      call(Binary, X, Z, Y).

  foldl(_, [], Y, Y) :- !.
  foldl(Binary, [X | Xs], Acc, Y) :-
      call(Binary, X, Acc, NewAcc),
      foldl(Binary, Xs, NewAcc, Y).


  filter(_, [], []) :- !.
  filter(Pred, [X | Xs], [X | Ys]) :-
      call(Pred, X),
      !,
      filter(Pred, Xs, Ys).

  filter(Pred, [_ | Xs], Ys) :- filter(Pred, Xs, Ys).

  unique([],[]).
  unique([X | Xs], [X | Ys]) :-
      filter(notUnifiable(X), Xs, Z),
      unique(Z, Ys).

  notUnifiable(X, Y) :- X \= Y.

  fst(H, Y) :- H=..[_, Y, _].

  map(_, [], []) :- !.
  map(Unary, [X | Xs], [Y | Ys]) :-
      call(Unary, X, Y),
      map(Unary, Xs, Ys).

  koncept2nazvy(O, N) :- map(fst, O, N).

  pridejNazvy(O, Acc, NewAcc) :-
      koncept2nazvy(O, N),
      append(Acc, N, NewAcc).

  koncepty2nazvy(Os, Ns) :-
      foldl(pridejNazvy, Os, [], Nd),
      unique(Nd, Ns).

  vyndej(Name, A-_, Acc, Acc) :- Name \= A, !.
  vyndej(Name, Name-B, Acc, [B | Acc]).

  getAttributeValue(O, Name, Value) :-
      foldl(vyndej(Name),O,[], Values),
      length(Values, L),
      (L == 1 ->
          Values = [Value] ;
      (L == 0 ->
          Value = nedef ;

      %else
          fail
      )
      ).


  p(Name, O, Acc, [Value|Acc]) :- getAttributeValue(O, Name, Value), !.
  p(_, _, Acc, Acc).

  getAttributeValues(Os, Name, Values) :- foldr(p(Name),Os, [], Values).

  dvojce(Objekty, Nazev, Nazev-Hodnoty) :-
      getAttributeValues(Objekty, Nazev, Vals),
      unique(Vals, Hodnoty).


  koncept(V, Y) :-
      koncepty2nazvy(V, Ns),
      map(dvojce(V),Ns,Y).

 3. Haskell: Kumulativní součty (5 bodů)
  Kód: Vybrat vše
  safehead :: [[a]] -> [a]
  safehead xs | null xs   = []
              | otherwise = head xs

  kumulace :: Num a => [[a]] -> [[a]]
  kumulace m = reverse $ foldl (\km r -> kumulaceRadku (safehead km) r : km) [] m

  kumulaceRadku :: Num a => [a] -> [a] -> [a]
  kumulaceRadku [] r = scanl1 (+) r
  kumulaceRadku kr r = foldr (\(a,b,c,d) acc -> a+b+c-d : acc) [] xs
      where xs = zip4 kr r

  zip4 :: Num a => [a] -> [a] -> [(a,a,a,a)]
  zip4 kr r = zip4' kr r (0:kr) 0
      where
          zip4' :: Num a => [a] -> [a] -> [a] -> a -> [(a,a,a,a)]
          zip4' _ [] _ _ = []
          zip4' (a : kr) (b : r) (c : kr1) d = (b,d,a,c) : zip4' kr r kr1 (b+d+a-c)

 4. Haskell: Doplnění hypergrafu (5 bodů)
  Kód: Vybrat vše
  data Hypergraf a = Hypergraf [a] [[a]] deriving Show

  testHypergraf = Hypergraf [1,2,3,4,5]  [[1,3,5], [2,3,4]]

  prvek :: Eq a => [a] -> [[a]] -> Bool
  prvek _ [] = False
  prvek x (y : ys) = jePrvek || jeObracenePrvek || prvek x ys
          where
              jePrvek = x == y
              jeObracenePrvek = reverse x == y

  difference :: Eq a => [[a]] -> [[a]] -> [[a]]
  difference xs ys = foldr (\x a -> if prvek x a then a
                                    else if not $ prvek x ys then (x : a)
                                    else a
                           ) [] xs

  doplneni :: Eq a => Hypergraf a -> Hypergraf a
  doplneni (Hypergraf xs ys) = Hypergraf xs (ys ++ hranyPridat)
          where
               vsechnyMozneHrany = kombinace 2 xs
               hranyUvnitr = foldr (\hhrana ak -> ak ++ kombinace 2 hhrana) [] ys
               hranyPridat = difference vsechnyMozneHrany hranyUvnitr


  kombinace :: (Eq a, Integral b) => b -> [a] -> [[a]]
  kombinace 0 _ = [[]]
  kombinace _ [] = []
  kombinace n (x : xs) | n > 0 = kombinace n xs ++ map (x:) (kombinace (n-1) xs)
Uživatelský avatar
awk
Matfyz(ák|ačka) level II
 
Příspěvky: 50
Registrován: 21. 5. 2018 17:54
Typ studia: Informatika Bc.


Zpět na PRG005 Neprocedurální programování

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník